Stichting Bargerveen – voor systeemgericht natuurherstel

Stichting Bargerveen werkt aan een duurzaam herstel en behoud van natuur. Door onderzoek, beheerexperimenten en monitoring, ontwikkelen wij ecologische kennis en vertalen deze in nauwe samenwerking met terreinbeheerders naar de praktijk. Onze adviezen voor herstel, ontwikkeling en beheer van natuurgebieden zijn altijd op maat én evidence based.

TS Escorts

Brochure watercrassula

Watercrassula vormt in steeds meer natte en vochtige natuurgebieden een probleem. Op basis van de meest recente kennis biedt deze nieuwe brochure handvatten voor het omgaan met watercrassula in natuurgebieden.

Standaardwerk hoogvenen

Leefgebied Zwarte specht

Onderzoek naar het dieet en gedrag van de Zwarte specht heeft meer inzicht gegeven in het leefgebied van deze karakteristieke bossoort. In deze brochure is de nieuwe kennis samengevat.