Watercrassula: Watercrisis in het waterlichaam

Watercrassula: Watercrisis in het waterlichaam

Watercrassula is een uit Australië en Nieuw-Zeeland afkomstige water- en moerasplant. De eerste verwilderingen in Engeland dateren van 1956. Sindsdien is ze achtereenvolgens ook in Ierland, Duitsland, België, Nederland en Frankrijk verwilderd. Omdat ze zich in uiteenlopende biotopen weet te vestigen en daar de samenstelling van de vegetatie ingrijpend doet veranderen, plaatst Watercrassula terrein- en waterbeheerders in veel West-Europese landen voor problemen. Wat zijn de perspectieven om deze plant onder de duim te houden?

Effectiviteit van kokend water bij bestrijding en beheer van watercrassula in natuurgebieden.

Effectiviteit van kokend water bij bestrijding en beheer van watercrassula in natuurgebieden.

De uitheemse watercrassula (Crassula helmsii) is in Nederland bezig met een razendsnelle opmars in vennen, vijvers, poelen, duinplassen en watergangen. Omdat de exoot vaak woekert in voedselarme natuurgebieden, zorgt het voor grijze haren bij menig beheerder. Het besproeien met kokendheet water wordt regelmatig genoemd als kansrijke methode voor de bestrijding van watercrassula en als alternatief voor ingrijpende alternatieven als afdekken met folie en afgraven. Met een veld- en kasexperiment is ervaring opgedaan met deze methode. Het onderzoek moest allereerst inzicht geven in de efficiëntie van heet water als bestrijdingsmaatregel tegen woekerende watercrassula. Verder is nagegaan of na behandeling met heet water de bodem geschikt zou zijn voor de ontwikkeling van voedselarme natuur.

Systeemgerichte bestrijding van watercrassula

Systeemgerichte bestrijding van watercrassula

Steeds vaker wordt de invasieve exoot watercrassula (Crassula helmsii) aangetroffen in natuurterreinen. Uitroeien van deze exoot blijkt vrijwel onmogelijk. In dit project is onderzocht of het mogelijk is om watercrassula onder controle te houden door limitatie van nutriënten en concurrentie met inheemse soorten.

Verkenning bestrijdingsmaatregelen watercrassula in Wijchen

Verkenning bestrijdingsmaatregelen watercrassula in Wijchen

Van Kleef, H., De Hoop, L., Odé, B., Zuidam, J. & Leuven, R.S.E.W. (2017). Rapport Nederlandse Expertise Centrum Exoten in opdracht van waterschap Rivierenland.   Een uitbraak van Watercrassula in Wijchen dreigt zich te verspreiden naar nabijgelegen groene zones en natuurgebieden. Op basis van een internationale literatuurstudie van beschikbare bestrijdingsmethoden en een gedetailleerde beschouwing van […]

Laura van Veenhuisen MSc.

Laura van Veenhuisen MSc.

Specialisatie Omgang met invasieve exoten Systeemgerichte bestrijding watercrassula Nutriëntenverspreiding door (grote) grazers Laura van Veenhuisen werkt als junior ecoloog bij Stichting Bargerveen. Zij houdt zich bezig met de bestrijding van en omgang met invasieve soorten in Nederland. In het verleden heeft Laura onderzoek gedaan naar de effecten van grote herbivoren op hun directe leefomgeving. Door […]

Effectiveness of eradication measures for the invasive Australian swamp stonecrop Crassula helmsii

Effectiveness of eradication measures for the invasive Australian swamp stonecrop Crassula helmsii

In dit artikel zijn de bestrijdingsmaatregelen tegen watercrassula in
een wetenschappelijke publicatie weergegeven.

Niet alleen zijn alle gerapporteerde strategieën tegen watercrassula
geëvalueerd op effectiviteit maar tevens zijn de gebruikte methoden
uitvoerig beschreven en zijn aan de hand van de bevindingen van
wetenschappers en beheerders conclusies getrokken over de eliminatie
van de plaagsoort.

De belangrijkste conclusies zijn dat de effectiviteit van eliminatie
van watercrassula helaas zeer laag is. Successen worden alleen geboekt
wanneer het kleine besmettingen betreft, wanneer deze in een
geïsoleerd systeem aanwezig zijn en wanneer deze groeien in een
terrestrische omgeving. Beheersen op basis van maatwerk per besmetting
is hierdoor meer aan te raden.

Julian Brouwer BSc.

Julian Brouwer BSc.

Specialisatie Monitoring & onderzoek ongewervelden Ecologie van de brede geelgerande waterroofkever Laboratoriumvaardigheden Julian Brouwer is als junior onderzoeksassistent werkzaam bij Stichting Bargerveen. Hij is gespecialiseerd in de ecologie van de habitatrichtlijnsoort brede geelgerande waterroofkever en de monitoring van besmettingen met watercrassula. Naast het verrichten van diverse veldwerkzaamheden voert Julian determinaties uit van loopkevers en overige […]

Janneke Aarbodem-van der Loop MSc.

Janneke Aarbodem-van der Loop MSc.

Specialisatie Omgang met invasieve exoten Systeemgerichte bestrijding watercrassula Natuurwetgeving Laboratoriumvaardigheden Janneke Aarbodem-van der Loop is als ecoloog werkzaam bij Stichting Bargerveen. Naast het werken aan allerhande ecologische projecten werkt zij specifiek als promovenda aan het overwerp “Systeemgerichte bestrijding van invasieve exoten” met als doelsoort de plaagsoort watercrassula. Verder is Janneke op de hoogte van de […]