Naar bestrijdingsmogelijkheden van de Zonnebaars

Naar bestrijdingsmogelijkheden van de Zonnebaars

Ondanks zijn kleurrijke verschijning is de uitheemse Zonnebaars
(Lepomis gibbosus) een ongewenste verschijning in natuurlijke wateren.
In Nederland is de soort bezig met een opmars; wereldwijd staat de Zonnebaars in
de top tien van schadelijke invasieve vissoorten (Casal, 2006). De vraag is welke
mogelijkheden er zijn om deze soort te bestrijden? Om daar antwoord op te vinden
is onderzocht welke omstandigheden sturend werken op de aantalontwikkeling.
Dat leidt tot aanbevelingen voor het beheer van getroffen wateren.

Identifying drivers of pumpkinseed invasiveness using population models

Identifying drivers of pumpkinseed invasiveness using population models

Zonnebaars (Lepomis gibbosus) is een van de meest invasieve vissoorten en er is aangetoond dat het een negatief effect heeft op de inheemse soorten.
Niet alle introducties resulteren echter in populaties met een hoge dichtheid. Vitale snelheden (dat wil zeggen groei, rijping en reproductie) van pompoenzaad in 19 geïsoleerde staande wateren met verschillende dichtheid van pompoenzaadjes worden bestudeerd.

Dr. Hein van Kleef

Dr. Hein van Kleef

Specialisatie Aquatische macrofauna en vissen Ecologie, beheer en herstel van vennen Omgang met invasieve exoten Hein van Kleef lost middels onderzoek beheerproblemen op en adviseert daarover aan water- en natuurbeheerders. Hij promoveerde in 2010 aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar de effecten van aantasting en herstelbeheer op watermacrofauna in vennen. Onderwerpen die centraal staan […]

Landschappen

Landschappen

In de meest voedselarme delen van het zandlandschap, waar ontginningen voor agrarisch gebruik geen zin hadden, bevinden zich nu nog heiden en stuifzanden. Deze vormen het leefgebied van veel dier- en plantensoorten die in het huidige landschap niet of nauwelijks op andere plekken kunnen leven. De zandbodem is van nature arm aan stikstof en kent […]

Thema’s

Thema’s

Nieuwe beheerproblemen vragen om nieuwe oplossingen. Om natte natuurterreinen zoals hoogvenen te beschermen tegen wateronttrekking en de invloed van stikstof worden steeds vaker bufferzones aangelegd tussen het natuurterrein en het omliggende agrarische landschap. Stichting Bargerveen onderzoekt samen met verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen of deze randzones kunnen dienen als waterbuffer of om ‘natte’ gewassen te telen […]

Geschiedenis

Geschiedenis

Stichting Bargerveen is in 1991 door Hans Esselink opgericht met het onderzoek aan de Grauwe Klauwier in het hoogveengebied het Bargerveen in Drenthe; vandaar onze naam en de gestileerde vogel in ons logo. Het doel was om veranderingen in de populatie van de Grauwe Klauwier in dit complexe landschap te begrijpen, en met die kennis het natuurbeheer […]