Nijssen, M., Wouters, B., Vogels, J., Kooijman, A. M., van Oosten, H., van Turnhout, C., Wallis de Vries, M. Dekker, J. & Janssen, I. A. W. (2014). Eindrapportage 2009-2013. OBN rapport 2014/OBN190-DK.

 

De Nederlandse kustduinen zijn de laatste decennia sterk verruigd met hoge grassen en struweel, waardoor er een sterk verlies aan diversiteit van flora en fauna optreedt. Begrazing is de meest toegepaste beheermaatregel om deze verruiging terug te dringen. In dit onderzoek zijn de effecten van begrazing op de faunagemeenschappen van open droge duinen onderzocht. Op 113 locaties in 24 verschillende duinterreinen – van Zeeland tot en met de Waddeneilanden – zijn wel en niet begraasde plots met elkaar vergeleken. Het onderzoek omvat zowel effecten van begrazing op de samenstelling, structuur en chemie van de vegetatie, bloemaanbod, microklimaat, bodemontwikkeling en bodemchemie en bodembewonende ongewervelde fauna. Daarnaast zijn er trendanalyses uitgevoerd voor de Zandhagedis en het Konijn en voor broedvogels en dagvlinders van droge duinen.

 

 

Your essay needs to be a full and interesting adventure

You may want https://www.affordable-papers.net/ to create short paragraphs which make sense and supply a clear explanation of each segment.

for the reader.