Nijssen, M., Remke, E. & Versluijs, R. (2015). Rapport Stichting Bargerveen, Nijmegen. 58 pp.

 

Landschapsontwikkelingen in de Ooijpolder bij Nijmegen hebben geleid tot een verhoging van de biodiversiteit. Zowel dichtheden als het aantal soorten planten, dagvlinders, libellen en sprinkhanen zijn na aanleg van landschapselementen hoger dan voor de aanleg van deze elementen. De herinrichting heeft ook bijgedragen aan de toename van broedvogels in de gehele Ooijpolder. Vooral gecombineerde landschapselementen, bestaande uit graskruidenstroken met struweel en vochtige greppels of A-watergangen, zorgen voor een hoger aantal territoria van Grasmus, Graspieper en Veldleeuwerik. Een gefaseerd maai- en opschoningsbeheer van de elementen zal een positief effect hebben op de biodiversiteit en biomassa van ongewervelde dieren, en daarmee op het gehele ecologische voedselweb van de Ooijpolder.