Nijssen, M., Bouwman, J. & Siepel, H. (2014). De Levende Natuur 115 – nummer 4, pp. 167-171.

 

Hoewel de depositie van stikstof de afgelopen twee decennia fors is gedaald, is deze nog steeds hoger dan de natuurlijke achtergronddepositie. Dit overschot aan stikstof heeft ecologische gevolgen.

Effecten van stikstof op diersoorten werken vooral indirect via bodem en vegetatie en zijn soms lastig waar te nemen in het veld. Daarbij ontbreekt een deel van de kennis over de werkingsmechanismen. In dit artikel zijn de bekende effecten van stikstof op diersoorten beschreven en worden handelingsperspectief voor beheerders en de belangrijkste kennislacunes aangegeven.