Planten- en diersoorten die van nature in de randzones van het hoogveenlandschap voorkwamen zijn door ontwatering en ontginning verdwenen, of hebben geschikt leefgebied gevonden in het aftakelende hoogveen. Herstelmaatregelen in hoogveen kunnen zorgen voor een afname van deze kenmerkende soorten van hoogveenranden, tenzij ze de gelegenheid krijgen om vanuit de natte kernen naar de ontwikkelende randen te migreren. Welke maatregelen zijn nodig om deze soorten te kunnen behouden?

Van Duinen, G.-J., R. Felix, M. Nijssen & A. Schotman, 2018. Ontwikkeling en instandhouding van leefgebieden voor de fauna van hoogveenranden in de Peelvenen. Rapport Stichting Bargerveen, Natuurbalans & Wageningen Environmental Research in opdracht van Staatsbosbeheer & provincie Noord-Brabant