De effecten van beheerexperimenten die als doel hebben om als alternatief te dienen voor eenvormig plagbeheer in natte heide zijn in dit onderzoek beschreven. Methoden die zijn onderzocht zijn chopperen, drukbegrazing, plaggen en niets doen, met of zonder bekalking. Effecten op bodemchemie, plantchemie, vegetatieontwikkeling en fauna respons zijn voor elke maatregelcombinatie beschreven, en onderling met elkaar vergeleken. Aanbevolen is om de verschillende maatregelen op verschillende schaalniveaus samen te gebruiken in de beheerplanning om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de voordelen die een maatregel biedt, met inachtneming van de nadelen die aan de maatregel kleven.

Wallis de Vries, M., K. Huskens, J. J. Vogels, R. Versluijs, R. Loeb, E. Brouwer & R. Bobbink (2018). Alternatieven voor plaggen van natte heide – Effecten op middellange termijn. Rapport nr. 2018/OBN221-NZ, VBNE, Driebergen.

There are

You need https://www.affordable-papers.net/ to be able to cut back on the number of documents you will need to write using a cheap essay writing agency to do it for you.

many writing tools online which are helpful in writing your essay.