Eén van de oorzaken van biodiversiteitsverlies in nederlandse heidelandschappen is de verzurende én vermestende werking van atmosferische stikstofdepositie. In dit rapport zijn de effecten van toediening van (minimaal) twee steenmeelsoorten en Dolokal in twee droge heiden (NP de Hoge Veluwe & Strabrechtse Heide) en één natte heide (NP de Hoge Veluwe) beschreven die als doel hebben verzuring tegen te gaan. De effecten op de bodemchemie, vegetatie en fauna zijn in deze rapportage gekwantificeerd. Op de korte termijn is het effect samen te vatten als gunstig. Bij gebruik van Dolokal ligt het risico op negatieve effecten voor de fauna op de loer, waarschijnlijk voeroorzaakt door versterking van P-limitatie onder hoge concentraties bodem Ca.

Weijters, M., H. Bergsma, J. Vogels, R. Van de Riet, E. Bohnen-Verbaarschot, H. Siepel & R. Bobbink (2018). Herstel van heide door middel van slow release mineralengift. Resultaten van 3 jaar steenmeelonderzoek. VBNE, Driebergen.

This will enable them to provide an notion of what they

Here is the https://www.affordable-papers.net/ simplest way to get the info that you require.

are searching for.