De effecten van de gecombineerde maatregel branden en drukbegrazing op bodemchemie, plantchemie, vegetatieontwikkeling en faunagemeenschap zijn in deze rapportage onderzocht. Hoofdconclusie van het onderzoek was dat deze maatregelcombinatie, via versnelde nitrificatie leidt tot een sterke afname van beschikbaar N in de bodem. Dit maakt een omslag van Pijpenstrootje gedomineerde vegetatie naar Struikhei gedomineerde vegetatie mogelijk. Droogte en warmteminnende fauna profiteerde van de maatregel door het openbreken van pijpenstrootje dominantie. Dit maakt de maatregelcombinatie een geschikte PAS maatregel.

Vogels, J. J., R. Loeb, E. Brouwer, R. Felix, and M. Scherpenisse (2017). Optimaliseren van herstelmaatregelen voor habitattypen van droge heide – De stikstofverwijderingspotentie van de gecombineerde maatregel branden en drukbegrazen. Stichting Bargerveen, Nijmegen.