Stikstof depositie beïnvloed de kwaliteit van veel Natura 2000 gebieden. Voor de
verschillende habitattypen is een kritische depositiewaarde (KDW) berekend, die in
veel gevallen onder de huidige stikstofbelasting ligt. Welke gevolgen deze verhoogde
depositie heeft voor duurzame instandhouding of verbetering van de kwaliteit van
Natura 2000 gebieden , is één van de belangrijkste vragen die nu speelt bij het
opstellen van de beheerplannen en de vergunning verlening die daaraan gekoppeld
is. Onderwerp van deze studie is de analyse van de rol van stikstof in relatie tot
andere stressfactoren op de ontwikkeling van Natura 2000 gebieden op de korte en
middellange termijn.

De Hullu, E., Vogels, J. (2011). Herstelstrategieën voor Nederlandse ecosystemen op basis van landschapsprocessen: Een verkenning.