Europese duingebieden worden bedreigd door intensief gebruik door recreanten,
areaalverlies door uitbreiding van bebouwing en degradatie en fragmentatie van
leefgebieden. De mobiliteit van het zand en de duinen is sterk verminderd door intensieve
kustbescherming, afname van het agrarische gebruik, de terugloop van het aantal wilde
dieren – vooral konijnen (Orytolagus cuniculus (L.)) – en door de zeespiegelstijging. Naast
deze factoren heeft ook de luchtvervuiling een sterke invloed op deze nutriëntenarme
ecosystemen. Met name de stikstof- en zwaveldepositie is sinds het midden van de
twintigste eeuw toegenomen. De depositiewaardes waren het hoogst rond 1970-1990 en
zijn sindsdien weer met 10-40 % afgenomen.

Remke, E.S. (2009). Impact of atmospheric nitrogen deposition on lichen-rich, coastal dune grasslands. PhD thesis, Radboud University Nijmegen