Droge heischrale graslanden staan in Nederland sterk onder druk door voortschrijdende bodemverzuring. Kansen voor uitbreiding van het habitattype lijken groot op voormalige landbouwgrond. Naast te hoge voedselrijkdom hebben deze ook nog belangrijke andere knelpunten. Hoe kunnen doelsoorten zich vestigen als ze niet in de directe omgeving aanwezig zijn? Ook verschilt het bodemleven in een agrarisch perceel in hoge mate van dat in een heischraal grasland. Is het noodzakelijk om de uiste bodemfauna te introduceren, en zo ja, hoe dan?

Loeb R., van der Bij A., Bobbink R., Frouz J., Vogels J., Benetkov√° P. & van Diggelen R. (2018). Hoe ontwikkel je droog heischraal grasland op voormalige landbouwgrond?. De levende natuur. Volume 119-1: pp 24-29.