Plaggen van heidebodems is veel toegepast als maatregel om de accumulatie van stikstof in de bodem tegen te gaan. Het nadeel van deze maatregel is dat door verwijdering van de organische laag eveneens een groot aandeel van de aanwezige P uit het systeem verwijderd wordt. Herstel van beschikbaar P duurt zeer lang. Een beheeroptie is om plaggen te combineren met een eenmalige bemesting met P, zodanig dat de beschikbare P netto weer hersteld wordt tot de oorspronkelijke waarden. Bekend is dat de combinatie van plaggen met herstel van de basenverzadiging effectiever is dan enkel plaggen. Bufferherstel van droge heide kan mogelijk ook leiden tot een verhoging dan van de fosfaatbeschikbaarheid. In dit project is het effect van P-additie na plaggen op vegetatie en plant nutriënt status onderzocht door middel van een veldexperiment, waarbij herstel van basenverzadiging als aanvullende factor is meegenomen. Om het effect van de behandelingen op voedselkwaliteit te bepalen zijn kweekexperimenten met twee verwante modelsoorten, (Gryllus campestris en Gryllus bimaculatus) uitgevoerd.

Vogels, J.J., Weijters, M., Bijlsma, R.J., de Waal, R.W., Bobbink, R. & Siepel, H. (2016). Fosfaattoevoeging Heide. VBNE.

If you won’t be able to create your

This is because they do not only provide their customers with the material that’s needed but also supply

This is where you can

Even though there are a few subjects which do need more essay writing than others, there are lots of subjects which are simple

If you want to excel at writing research documents, you need to

Therefore, if you

If you

There Are a Number of Ways to organize the paper at No Cost, but here Are a Few Tips:Article around sports is a good https://www.affordable-papers.net/ method to educate students about sports.

are searching for term paper writing solutions, be certain that you go through the reviews of past clients of the service.

truly need to rank high on the entry examinations, hire one of those businesses and revel in the positive aspects.

understand the fundamentals.

to write around without a lot of complexity.

finish up the entire argument.

them excellent writing solutions to ensure their clients are able to write a composition that is both intriguing and impressive.

article interesting, then you just have to ignore it.