Uit het driejarig OBN project OBN 2012-31-DZ “fosfaattoevoeging heide” kan worden geconcludeerd dat de behandelingen op het vlak van bodemchemie en vegetatierespons uiterst succesvol lijken te zijn, maar dat het effect van bekalking op de fauna niet zonder meer als positief is te beoordelen. Toch is daarmee niet zonder meer aangetoond dat Dolokal behandeling na plaggen een negatieve invloed heeft op de respons van heidefauna. In het voorgaande onderzoek is het effect van de behandelingen op de plant chemische samenstelling van de kruidachtigen niet geanalyseerd. Nu blijkt dat deze soorten juist een sterke respons laten zien, is het zeker zinvol om ook daar meer gegevens van te verkrijgen. De vegetatieontwikkeling is ook in dit jaar nog volop in beweging, dus daarom is die ontwikkeling ook in dit monitoringsjaar gevolgd.

J. J. Vogels, R-J. Bijlsma, R. Bobbink & E. Verbaarschot (2017). Monitoring OBN onderzoek “fosfaattoevoeging heide”. VBNE.