Al jaren speelt de vraag of, en zo ja, in welke mate voedselgebreken verantwoordelijk zijn geweest voor de landelijke afname van korhoen populaties en voor het recent sterk teruglopen van de korhoen populatie op de Sallandse Heuvelrug. Vanuit de resultaten van een eerder uitgevoerd onderzoek naar de relatie tussen nest locatiekeuze, habitattype en voedselaanbod in Schotse populaties van Korhoenders is het niet onaannemelijk dat op de Sallandse Heuvelrug de dichtheid van ongewervelden eveneens negatief beïnvloed wordt door veranderingen in plantkwaliteit. Om na te gaan of dit proces inderdaad een rol speelt, is onderzocht of er een relatie tussen aanbod vanongewervelden en plantkwaliteit bestaat, en zo ja, hoe deze relatie zich verhoudt tot bodemchemische parameters. Vervolgens is door middel van patroonbeschrijving gekeken hoe deze plantkwaliteitsparameters zich verhouden ten opzichte van het gevoerde beheer, zodat er enige onderbouwing gegeven kan worden voor de effectiviteit van verschillende beheermaatregelen op de gevonden patronen in plant kwaliteit.

Vogels J.J. (2013). Voedsel van korhoenkuikens onder het vergrootglas – De relatie tussen plantkwaliteit en dichtheid van ongewervelde fauna op de Sallandse Heuvelrug. Stichting Bargerveen.