Zonder beheer groeit het heidelandschap dicht en evolueert het naar bos. Het verloop en de snelheid van deze successie zijn sterk afhankelijk van de bodemeigenschappen (productiviteit), de heersende milieuomstandigheden (atmosferische depositie van verzurende en/of vermestende stoffen), de aanwezige dynamiek en het gevoerde beheer. Zandverstuivingen, watertafelschommelingen, branden, betreding, e.d. zijn vormen van ‘verstoring’ die de successie sterk kunnen vertragen of geheel terugzetten. Wanneer onvoldoende natuurlijke dynamiek aanwezig is, zal door een actief beheer het gewenste successiestadium van de heide behouden worden. Het beheer van de heide is in hoofdzaak gericht op het verhinderen of het regelmatig terugschroeven van de vegetatiesuccessie, het bestendigen of herstellen van een lage nutriëntenbeschikbaarheid, het behouden of verbeteren van de overige noodzakelijke milieucondities (vnl. i.v.m. de waterhuishouding) en het verzekeren van structuurvariatie op landschaps-, vegetatie en microhabitatniveau.

Jansen, A. J. M., de Blust, G., Vogels, J.J. & de Becker, P. (2016). Beheerplan Vlaams Natuurterrein Teut, Tenhaagdoorn en de domeinbossen van Kelchterhoef. Beheerrapport.