Het huidige beheer van droge heideterreinen is vooral ingegeven door veronderstellingen over historisch landgebruik en de angst voor vergrassing als gevolg van stikstofdepositie. Dit beheer leidt echter in onvoldoende mate tot het behoud van de biodiversiteit van heideterreinen. Daarom is een nieuwe benadering van het beheer nodig om heide als leefgebied van soorten van hetbos- en heidelandschap te herstellen. Op basis van recent onderzoek presenteren we hier nieuwe inzichten in de oorzaken van ecologische knelpunten in heideterreinen en doen op grond hiervan aanbevelingen voor beheer en inrichting.

Bijlsma, R.J., de Waal, R.W., Vogels, J.J. & Van den Burg, A. B. (2012). Van heidegebruik naar -beheer: nieuwe inzichten voor het herstel van droge heide. Vakblad Natuur Bos Landschap. Volume 6-9: pp 14-17.