Dit rapport heeft tot doel zowel de kansen als de bedreigingen van verbrakking voor het natuur- en waterbeheer in het laagveen- en zeekleilandschap in kaart te brengen. Bijvoorbeeld wat de effecten van verbrakking zijn op de kwaliteit van de voorkomende habitattypen. Met deze informatie kunnen de verschillende beleids- en beheeropties voldoende onderbouwd en afgewogen worden bij het nemen van beslissingen rond dit thema.

Van Dijk, G., Westendorp, P., Loeb, R., Smolder, F., Lamers, L., Klinge, M., & Van Kleef, H. (2013). Verbrakking in het laagveen- en zeekleilandschap. Van bedreiging naar kans?