Watercrassula is een uitheemse plantensoort die Nederland verovert. In een toenemend aantal natte en vochtige natuurgebieden verdringt watercrassula inheemse plantensoorten en tast het leefgebied aan van beschermde diersoorten, zoals de rugstreeppad. Daarom behoort watercrassula tot
de ‘invasieve exoten’, een groep van uitheemse soorten die door snelle uitbreiding schadelijk zijn voor de biodiversiteit. Deze brochure biedt handvatten hoe in het terreinbeheer en bij de ontwikkeling van nieuwe natuur met watercrassula omgegaan kan worden.