In het Limburgse Heuvelland liggen goede kansen om problemen met habitatversnippering aan te pakken. Voor 16 soorten planten en dieren is op basis van soorteigenschappen bepaald welke tactiek het beste kan werken: 1) verbetering kwaliteit brongebieden, 2) vergroting van connectiviteit in het tussenliggende landschap of 3) gericht beheer van soorten en populaties.

Versterking van connectiviteit voor soorten van hellingschraallanden

Veengebieden worden beschouwd als een van de belangrijkste natuurlijke ecosystemen van de
aarde wegens hun kenmerkende biodiversiteit en hoog gewaardeerde ecosysteemdiensten. Een
essentieel kenmerk van levende hoogvenen is de vorming en opslag van veen. Hydrologische
processen en veenmossen spelen hierbij een cruciale rol. De aantasting van venen gaat echter
door als gevolg van ontginning, ontwatering, bosbouw, veenwinning, verhoogde atmosferische
depositie van stikstof en zwavel en klimaatverandering. Herstelmaatregelen worden uitgevoerd
in hoogveenrestanten nadat veenwinning of bosbouw is beëindigd. Deze maatregelen zijn
gericht op het vasthouden van regenwater, met als doel het regenereren van een zichzelf in
stand houdend hoogveenecosysteem en de instandhouding van levensvatbare populaties van
kenmerkende soorten.

Rehabilitation of aquatic invertebrate communities in raised bog landscapes

Dit After-LIFE Conservation Plan (ALCP) beschrijft de uitgevoerde acties in het LIFE-project ‘Sand
dynamics in inland dunes – Revival of dynamics by activation of sanddrift in inland Dunes’
(LIFE07NAT/ NL/000571) en de planning om de resultaten van deze acties te continueren in de jaren
na afronding van het LIFE-project. Het plan beschrijft hoe in het gebied de Natura2000 habitats en
soorten op de langere termijn gegarandeerd kunnen worden en welke bijdrage het gebied daarmee
levert aan het Natura2000 netwerk.

After-LIFE Conservation Plan Loonse en Drunense Duinen