Het gecombineerd uitvoeren van de maatregelen ‘branden’ en ‘drukbegrazing’ blijkt effectief om de door stikstofdepositie veroorzaakte dominantie van pijpenstrootje in droge heide te doorbreken en struikhei en andere karakteristieke soorten van dit habitattype weer te laten toenemen. De maatregel bleek bovendien positief uit te werken voor warmte en droogte minnende karakteristieke fauna. Deze gecombineerde maatregel […]

Verwijdering stikstof in droge heide door gecombineerde maatregel branden en drukbegrazen

Steeds vaker wordt de invasieve exoot watercrassula (Crassula helmsii) aangetroffen in natuurterreinen. Uitroeien van deze exoot blijkt vrijwel onmogelijk. In dit project is onderzocht of het mogelijk is om watercrassula onder controle te houden door limitatie van nutriënten en concurrentie met inheemse soorten. De mogelijkheden voor een dergelijke systeemgerichte bestrijding zijn onderzocht aan de hand […]

Systeemgerichte bestrijding van watercrassula

Afbraak van organische stof is als gevolg van verzuring in de jaren tachtig sterk geremd. De toenemende temperatuur en afname van verzuring brengen die afbraak nu versneld op gang. Mogelijke negatieve effecten hiervan op bodem-bewonende fauna hebben we niet aan kunnen tonen. Teveel aan stikstof is een actueel probleem in vennen. Via fluctuaties in waterstand […]

Vennen in een veranderend klimaat

Een uitbraak van Watercrassula in Wijchen dreigt zich te verspreiden naar nabijgelegen groene zones en natuurgebieden. Op basis van een internationale literatuurstudie van beschikbare bestrijdingsmethoden en een gedetailleerde beschouwing van het besmette waterlichaam is bepaald welke vorm van bestrijding het meest kansrijk is. Van Kleef, H., De Hoop, L., Odé, B., Zuidam, J. en R.S.E.W. […]

Verkenning bestrijdingsmaatregelen watercrassula in Wijchen

Om bedreigde soorten goed te kunnen beschermen hebben we kennis nodig van hun habitateisen. Voor de internationaal bedreigde Brede geelgerande waterroofkever is via interviews, veld- en experimenteel onderzoek vastgesteld welke maatregelen getroffen kunnen worden om het leefgebied van deze soort te behouden en uit te breiden. Van Kleef, H., Van Dijk, G., Brouwer, J., Scholten, […]

Ecologie van de Brede geelgerande waterroofkever

Landschapsontwikkelingen in de Ooijpolder bij Nijmegen hebben geleid tot een verhoging van de biodiversiteit. Zowel dichtheden als het aantal soorten planten, dagvlinders, libellen en sprinkhanen zijn na aanleg van landschapselementen hoger dan voor de aanleg van deze elementen. De herinrichting heeft ook bijgedragen aan de toename van broedvogels in de gehele Ooijpolder. Vooral gecombineerde landschapselementen, […]

Effecten van groenblauwe dooradering in de Ooijpolder op de biodiversiteit

Twaalf nesten van Grauwe Klauwieren die succesvol jongen groot brachten in Limburg zijn onderzocht op prooiresten. In juni en begin juli wordt er een hoge diversiteit van kleinere prooien aan de jongen gevoerd, terwijl na half juli een lagere diversiteit van grotere prooien wordt gevoerd, vooral hommels en sprinkhanen. Deze prooien zijn waarschijnlijk ook van […]

Dieet van Grauwe Klauwieren in relatie tot het beheer van Limburgse natuurterreinen

De Nederlandse kustduinen zijn de laatste decennia sterk verruigd met hoge grassen en struweel, waardoor er een sterk verlies aan diversiteit van flora en fauna optreedt. Begrazing is de meest toegepaste beheermaatregel om deze verruiging terug te dringen. In dit onderzoek zijn de effecten van begrazing op de faunagemeenschappen van open droge duinen onderzocht. Op […]

Begrazingsbeheer in relatie tot herstel van faunagemeenschappen in droge duingraslanden

De Grauwe Klauwier laat je anders kijken naar een landschap. Niet alleen naar de vegetatiestructuur op grote of kleinere schaal of naar het voorkomen van verschillende habitattypen, maar naar de variatie, kwaliteit en onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen: de functionele diversiteit van het landschap. Om deze functionele diversiteit en de effecten van beheer- en […]

Beheer- en inrichtingsmaatregelen voor de Grauwe Klauwier in Drenthe