Vogels, J., Loeb, R. Brouwer, E., Felix R. & Scherpenisse, M., (2017). Rapport Stichting Bargerveen, Bureau B-Ware & Bureau Natuurbalans i.o.v. Provincie Noord-Brabant (Subsidieregeling Biodiversiteit en leefgebieden). Nijmegen, 82 pp.   Het gecombineerd uitvoeren van de maatregelen ‘branden’ en ‘drukbegrazing’ blijkt effectief om de door stikstofdepositie veroorzaakte dominantie van pijpenstrootje in droge heide te doorbreken […]

Verwijdering stikstof in droge heide door gecombineerde maatregel branden en drukbegrazen

Van Kleef, H.H., E. Brouwer, J.M.M. van der Loop, M. Buiks & E.C.H.E.T. Lucassen, 2017. Rapport Stichting Bargerveen i.s.m. B-WARE, Nijmegen, 89 pp.   Steeds vaker wordt de invasieve exoot watercrassula (Crassula helmsii) aangetroffen in natuurterreinen. Uitroeien van deze exoot blijkt vrijwel onmogelijk. In dit project is onderzocht of het mogelijk is om watercrassula onder […]

Systeemgerichte bestrijding van watercrassula

Van Kleef, H., Tomassen, H., Brouwer, E. & Dees, A. (2014). Rapport OBN nr. 2014/OBN188-NZ.   Afbraak van organische stof is als gevolg van verzuring in de jaren tachtig sterk geremd. De toenemende temperatuur en afname van verzuring brengen die afbraak nu versneld op gang. Mogelijke negatieve effecten hiervan op bodem-bewonende fauna hebben we niet […]

Vennen in een veranderend klimaat

Van Kleef, H., De Hoop, L., Odé, B., Zuidam, J. & Leuven, R.S.E.W. (2017). Rapport Nederlandse Expertise Centrum Exoten in opdracht van waterschap Rivierenland.   Een uitbraak van Watercrassula in Wijchen dreigt zich te verspreiden naar nabijgelegen groene zones en natuurgebieden. Op basis van een internationale literatuurstudie van beschikbare bestrijdingsmethoden en een gedetailleerde beschouwing van […]

Verkenning bestrijdingsmaatregelen watercrassula in Wijchen

Van Kleef, H., Van Dijk, G., Brouwer, J., Scholten, I. (2017). Rapport Stichting Bargerveen in opdracht van provincie Drenthe, Natuurmonumenten en ministerie van Economische Zaken.   Om bedreigde soorten goed te kunnen beschermen hebben we kennis nodig van hun habitateisen. Voor de internationaal bedreigde Brede geelgerande waterroofkever (Dytiscus latissimus) is via interviews, veld- en experimenteel […]

Ecologie van de Brede geelgerande waterroofkever

Nijssen, M., Remke, E. & Versluijs, R. (2015). Rapport Stichting Bargerveen, Nijmegen. 58 pp.   Landschapsontwikkelingen in de Ooijpolder bij Nijmegen hebben geleid tot een verhoging van de biodiversiteit. Zowel dichtheden als het aantal soorten planten, dagvlinders, libellen en sprinkhanen zijn na aanleg van landschapselementen hoger dan voor de aanleg van deze elementen. De herinrichting […]

Effecten van groenblauwe dooradering in de Ooijpolder op de biodiversiteit

Nijssen, M., Geertsma, M. & Waasdorp, S. (2013). Uitgave Stichting Bargerveen in opdracht van de provincie Limburg, Nijmegen 2013: 42 pp.   Twaalf nesten van Grauwe Klauwieren die succesvol jongen groot brachten in Limburg zijn onderzocht op prooiresten. In juni en begin juli wordt er een hoge diversiteit van kleinere prooien aan de jongen gevoerd, […]

Dieet van Grauwe Klauwieren in relatie tot het beheer van Limburgse natuurterreinen

Nijssen, M., Wouters, B., Vogels, J., Kooijman, A. M., van Oosten, H., van Turnhout, C., Wallis de Vries, M. Dekker, J. & Janssen, I. A. W. (2014). Eindrapportage 2009-2013. OBN rapport 2014/OBN190-DK.   De Nederlandse kustduinen zijn de laatste decennia sterk verruigd met hoge grassen en struweel, waardoor er een sterk verlies aan diversiteit van […]

Begrazingsbeheer in relatie tot herstel van faunagemeenschappen in droge duingraslanden

Nijssen, M., Waasdorp, S. & Geertsma, M. (2014). Rapport Stichting Bargerveen in opdracht van de provincie Drenthe, Nijmegen 2014: 59 pp.   De Grauwe Klauwier laat je anders kijken naar een landschap. Niet alleen naar de vegetatiestructuur op grote of kleinere schaal of naar het voorkomen van verschillende habitattypen, maar naar de variatie, kwaliteit en […]

Beheer- en inrichtingsmaatregelen voor de Grauwe Klauwier in Drenthe