Medewerkers

Ir. Rino Jans

Directeur

Specialisatie

 • Verantwoord bosbeheer
 • Verantwoord bodemgebruik
 • Klimaatadaptatie
 • Projectcoördinatie

Rino Jans is directeur van Stichting Bargerveen. Daarnaast is hij coördinator van de samenwerkingsprojecten die Stichting Bargerveen uitvoert met Niedersächsische Landesforsten en ondersteunt hij, met zijn kennis uit de studie Bosbeheer en -beleid aan de Wageningen Universiteit, onze onderzoek- en herstelprojecten in bossen. Rino is werkzaam geweest bij het Ministerie van LNV en is o.a. directeur geweest bij de Bosgroep Midden, Bosgroep Noord en bij de Unie van Bosgroepen.

Dr. Hein van Kleef

Senior ecoloog / projectleider

Specialisatie

 • Aquatische macrofauna en vissen
 • Ecologie, beheer en herstel van vennen
 • Omgang met invasieve exoten

Hein van Kleef lost middels onderzoek beheerproblemen op en adviseert daarover aan water- en natuurbeheerders. Hij promoveerde in 2010 aan de Radboud Universiteit op onderzoek naar de effecten van aantasting en herstelbeheer op watermacrofauna in vennen. Onderwerpen die centraal staan in zijn werk zijn; beheer en herstel van aangetaste wateren, duurzaam en natuurlijk beheer van invasieve exoten, waaronder zonnebaars en watercrassula en behoud van bedreigde soorten, zoals de brede geelgerande waterroofkever en de speerwaterjuffer. Hein is actief in verschillende deskundigennetwerken waaronder het Nederlands  Expertise Centrum Exoten en het programma Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN).

Dr. André Jansen

Senior ecohydroloog / projectleider

Specialisatie

 • LESA
 • Integraal waterbeheer
 • Herstel van natte natuurgebieden

André Jansen studeerde in 1985 af in Groningen en promoveerde daar in 2000 op hydrologie en herstel van natte heiden en natte schraallanden. André is als senior ecoloog/adviseur betrokken bij tal van ecohydrologische onderzoek- en adviesprojecten over verdrogingsbestrijding, integraal waterbeheer, ecologische effectvoor­spelling, natuurherstel en ecologisch terreinbeheer. Hij is een van de meest ervaren ecohydrologen van Nederland en een van de grondleggers van de Landschapsecologische Systeemanalyse (LESA). In 2019 publiceerde hij met Ab Grootjans het boek ‘Hoogvenen’, een standaardwerk over ontstaan, aantasting en herstel van alle Nederlandse locaties waar dit bijzondere, kwetsbare habitat voorkomt.

Dr. Gert-Jan van Duinen

Senior ecoloog / projectleider

Specialisatie

 • Ecologie, beheer en herstel van hoogvenen
 • Aquatische macrofauna
 • Monitoring en onderzoek steekmuggen
 • Ontwikkeling paludicultuur

Gert-Jan werkt als senior ecoloog aan de ontwikkeling van ecologische kennis voor natuurbeheer en –beleid en de vertaling van deze kennis naar concrete herstelmaatregelen in en om natuurgebieden.  In 2013 promoveerde hij op onderzoek naar de effecten van aantastingen en herstelbeheer op de aquatische fauna van hoogvenen. In zijn onderzoek staan de relaties tussen terreincondities, sturende processen in ecosystemen en het voorkomen van planten- en diersoorten centraal. Zo werkt hij onder andere aan het herstel van hoogvenen, hun biodiversiteit en broeikasgasbalans en de inrichtingsmogelijkheden voor rand- en bufferzones, waaronder paludicultuur. Ook analyseert hij het functioneren van voedselketens en nutriëntenkringlopen in bossen onder invloed van stikstofdepositie.

Joost Vogels MSc.

Senior ecoloog / projectleider

Specialisatie

 • Ecologie, beheer en herstel van heide
 • Herstel van bodemchemie en plantkwaliteit
 • Heideherstel met steenmeel

Joost Vogels is senior ecoloog bij Stichting Bargerveen. Sinds 2006 verricht hij in deze functie onderzoek naar de fauna van heidesystemen in relatie tot aantasting en herstelbeheer. Zijn onderzoek richt zich onder meer op het identificeren van knelpunten in de voedselkwaliteit voor hogere organismen in de voedselketen als gevolg van verzuring en vermesting en de invloed van herstelmaatregelen hierop. Met de verzamelde data ontwerpt en evalueert hij nieuwe herstelmaatregelen, waarbij het toedienen van bodemmineralen (steenmeel) momenteel het belangrijkste onderwerp van onderzoek is. Hierbij streeft hij naar het opheffen van knelpunten die heidekarakteristieke soorten ondervinden als gevolg van verzuring en vermesting.

Marijn Nijssen MSc.

Senior ecoloog / projectleider

Specialisatie

 • Effecten van stikstofdepositie op dieren
 • Ecologie van duinen, stuifzanden en kalkgraslanden
 • Begrazingsvraagstukken
 • Reactiveren van verstuiving
 • Ecologie van de grauwe klauwier

Marijn Nijssen werkt als senior ecoloog / projectleider bij Stichting Bargerveen en is vooral actief in droge ecosystemen, zoals kustduinen, stuifzanden, heide en kalkgraslanden. Hij onderzoekt welke beheermaatregelen de effecten van verzuring en vermesting kunnen tegen gaan, zoals begrazing, herstellen van verstuiving en branden. Verder is Marijn al meer dan 20 jaar betrokken bij het onderzoek aan de grauwe klauwier en andere vogelsoorten als nachtzwaluw en tapuit. Marijn is lid van de OBN deskundigenteams Duin- en kustlandschap  en Rivierenlandschap.

 

 

Janneke Aarbodem-van der Loop MSc.

Ecoloog / projectleider

Specialisatie

 • Omgang met invasieve exoten
 • Systeemgerichte bestrijding watercrassula
 • Natuurwetgeving
 • Laboratoriumvaardigheden

Janneke Aarbodem-van der Loop is als ecoloog werkzaam bij Stichting Bargerveen. Naast het werken aan allerhande ecologische projecten werkt zij specifiek als promovenda aan het overwerp “Systeemgerichte bestrijding van invasieve exoten” met als doelsoort de plaagsoort watercrassula. Verder is Janneke op de hoogte van de laatste natuurwetgeving, werkt zij actief aan (social) media projecten en is zij gediplomeerd laborante.

Remco Versluijs BSc.

Junior ecoloog / projectleider

Specialisatie

 • LESA
 • Monitoring & onderzoek ongewervelden
 • Laboratorium analyses

Remco Versluijs werkt als junior ecoloog bij Stichting Bargerveen. Enerzijds werkt hij aan monitoring en onderzoeksprojecten van flora en fauna. Hiervoor is Remco gespecialiseerd in de determinatie van mieren, maar werkt ook aan andere soorten zoals dagvlinders, libellen, sprinkhanen en vogels. Anderzijds verdiept hij zich in de ecohydrologie middels het uitvoeren van landschapsecologische systeemanalyses (LESA’s). Hierbij verricht Remco zowel het veldwerk zoals het plaatsen van peilbuizen en het bemonsteren van waterkwaliteit, als de systeemanalyse en de rapportage met aanbevelingen voor herstelmaatregelen.

Carmen Hiddes MSc.

Junior ecoloog

Specialisatie

 • Bodem macrofauna
 • Ecologie van kwetsbare fauna soorten
 • Behoud genetische biodiversiteit van Nederlandse bomen en struiken

Carmen Hiddes werkt als junior ecoloog bij Stichting Bargerveen. Zij zet zich in voor het behoud van bedreigde soorten middels onderzoek naar voedselvoorkeur en habitateisen, zoals van de eikelmuis, de habitatrichtlijnsoort nauwe korfslak en de zadelsprinkhaan. Carmen is daarnaast betrokken bij het behoud van genetische biodiversiteit van Nederlandse bomen en struiken.

Laura van Veenhuisen MSc.

Junior ecoloog / projectleider

Specialisatie

 • Omgang met invasieve exoten
 • Systeemgerichte bestrijding watercrassula
 • Nutriëntenverspreiding door (grote) grazers

Laura van Veenhuisen werkt als junior ecoloog bij Stichting Bargerveen. Zij houdt zich bezig met de bestrijding van en omgang met invasieve soorten in Nederland. In het verleden heeft Laura onderzoek gedaan naar de effecten van grote herbivoren op hun directe leefomgeving. Door haar eerdere baan als docente aan de Universiteit van Utrecht heeft ze ervaring met het overdragen van vakspecifieke kennis naar ieder niveau.

 

 

Dr. Ella de Hullu

Senior ecoloog / Projectleider

Specialisatie

 • Opstart innovatieve projecten
 • Paludicultuur
 • Omgaan met natuurbranden
 • Vegetatiekunde

Ella de Hullu heeft per 1 november 2018 afscheid genomen als directeur van Stichting Bargerveen, maar blijft aan de stichting verbonden als senior ecoloog. Zij onderzoekt de mogelijkheden voor paludicultuur in Nederland, met name de ontwikkeling van een afzetmarkt voor deze vorm van natuurvriendelijke natte landbouw.

Jan Kuper MSc.

Senior onderzoeksassistent

Specialisatie

 • Monitoring & onderzoek ongewervelden
 • Determinatie ongewervelden
 • Laboratoriumvaardigheden

Jan Kuper is als senior onderzoeksassistent betrokken bij veel terrestrische en aquatische onderzoeken. Zijn voornaamste werkzaamheden bestaan uit het verzamelen van abiotische en biotische gegevens in het veld en het determineren van ongewervelden. Hij heeft zeer veel ervaring en kennis over determinatie van ongewervelde fauna, zowel in het veld als in het laboratorium. Daarnaast is hij de ontdekker van een nieuwe dansmuggensoort voor Nederland: de emmermug (Metriocnemus carmencitabertarum).

Louise Franssen MSc.

Junior ecoloog

Specialisatie

 • LESA
 • Natuurbescherming en herstel
 • Data-analyse en veldstudies

Louise Franssen werkt als junior onderzoeker landschapsecologie bij Stichting Bargerveen. Zij studeerde Biologie aan de Universiteit Utrecht (BSc) en Forest & Nature Conservation (MSc) aan de Universiteit Wageningen. Hier heeft zij verschillende onderzoeken gedaan naar de relatie tussen organismes en hun omgeving, onder andere bij holenbroeders en weidevogels.  Bij Stichting Bargerveen houdt zij zich bezig met natuurherstel van bijvoorbeeld bossen en veengebieden, door het uitvoeren van landschapsecologische systeemanalyses (LESA’s).

Julian Brouwer BSc.

Onderzoeksassistent

Specialisatie

 • Monitoring & onderzoek ongewervelden
 • Ecologie van de brede geelgerande waterroofkever
 • Laboratoriumvaardigheden

Julian Brouwer is als junior onderzoeksassistent werkzaam bij Stichting Bargerveen. Hij is gespecialiseerd in de ecologie van de habitatrichtlijnsoort brede geelgerande waterroofkever en de monitoring van besmettingen met watercrassula. Naast het verrichten van diverse veldwerkzaamheden voert Julian determinaties uit van loopkevers en overige macrofauna. Julian is tevens deskundig in het uitvoeren van diverse laboratoriumwerkzaamheden zoals het analyseren van water- en bodemmonsters.

Marten Geertsma MSc.

Onderzoeksassistent

  Specialisatie

  • Monitoring & onderzoek ongewervelden
  • Ecologie van de grauwe klauwier
  • Laboratoriumvaardigheden

  Marten Geertsma is werkzaam als onderzoeksassistent voor veldwerk en o.a. het determineren van ongewervelden. Marten zijn kennis ligt vooral bij de terrestrische fauna,  en dan met name bij loopkevers. Daarnaast heeft hij ruim twintig jaar ervaring met onderzoek aan de grauwe klauwier, zowel op het gebied van de populatiedynamiek als de voedselecologie van deze vogelsoort. Voor het voedselonderzoek heeft hij zich gespecialiseerd op het determineren van prooi-fragmenten in diersporen als uitwerpselen en braakballen.

  Monique Derksen

  Office manager

   

  Monique Derksen is als office manager werkzaam bij Stichting Bargerveen. Ze is pas tevreden als ze de directeur en de medewerkers zoveel mogelijk weet te ontlasten. Monique is een echte ‘spin in het web’. Haar organisatietalent gebruikt ze om haar dag zo efficiënt mogelijk in te delen, zodat ze de grootst mogelijke bijdrage kan leveren aan de organisatie.