Over Ons

Stichting Bargerveen is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk die in 1993 is opgericht met als doel om natuurbeheer en –herstel te ondersteunen met ecologische kennis.

Lees meer over de geschiedenis van Stichting Bargerveen

 

Wat wil Stichting Bargerveen bereiken?

Veel dier- en plantensoorten lopen het risico om zonder natuurbeheer uit Nederland te verdwijnen. De druk van te veel stikstof, verdroging, klimaatverandering en invasieve exoten is simpelweg te groot om – zonder tegenmaatregelen – deze soorten een geschikt leefgebied te bieden. Tegelijkertijd willen we natuurgebieden de kans geven om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen en niet te fixeren, of bewust te veranderen.

Zowel ecologische problemen als beleidsmatige doelen en praktische mogelijkheden zijn aan verandering onderhevig. Wij ontwikkelen daarom continu - in nauwe samenwerking met beheerders  - ecologische kennis. Met de vertaling van deze kennis naar de praktijk én het delen van deze kennis met beheerders en beleidsmakers helpen wij herstel, ontwikkeling en beheer van natuurgebieden te optimaliseren.

Van ecosysteem tot soort – en omgekeerd

Stichting Bargerveen staat voor systeemgericht natuurherstel. Binnen deze systeemgerichte aanpak staat de fauna vaak centraal. Mede dankzij de kennis die Stichting Bargerveen de afgelopen decennia heeft ontwikkeld, krijgen diersoorten steeds meer aandacht in natuurbeheer en -herstel. Door het integraal opnemen van fauna in landschaps-ecologische systeemanalyses (LESA’s) geven we diersoorten een volwaardige plaats in het natuurbeheer.

Wij werken in onze projecten soms via gidssoorten als Korhoen, Brede geelgerande waterroofkever, Grauwe klauwier of Speerwaterjuffer, in andere projecten vormen abiotische processen de basis. Onafhankelijk van de ingang die wordt gekozen: de samenhang en veranderingen in het hele ecosysteem vormen de basis voor elk project.

Samenwerking

Het ontwikkelen en toepassen van ecologische kennis gaat beter én sneller wanneer er wordt samengewerkt. Stichting Bargerveen heeft hiervoor een convenant gesloten met de Bosgroepen; de verenigingen van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. Door deze samenwerking kunnen we het hele traject binnen complexe herstel- en ontwikkelingsprojecten uitvoeren én ondersteunen: van vooronderzoek, probleemanalyse en planvorming tot en met het maken en uitvoeren van het bestek voor uitvoering en het monitoren van de effecten.

Stichting Bargerveen werkt samen met Sovon Vogelonderzoek Nederland, FLORON, RAVON en de Zoogdiervereniging binnen Natuurplaza, met meer dan 100 werknemers het grootste veldecologisch en toegepast ecologisch centrum van Nederland. Gehuisvest op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen vormt Natuurplaza een kenniscluster waarin het verzamelen van waarnemingen, fundamenteel onderzoek en een praktische toepassing in de ecologie hand in hand gaan.

Stichting Bargerveen draagt op de Radboud Universiteit Nijmegen bij aan onderwijs op het gebied van biodiversiteit en toegepaste ecologie. Ecologen van Stichting Bargerveen promoveren aan de Radboud Universiteit en voeren gezamenlijk onderzoek uit met afdelingen van de universiteit. Omdat problemen in het natuurbeheer en -beleid veelal complex zijn, werken wij vaak samen met andere organisaties, zoals Onderzoekscentrum B-WARE, Wageningen Ecological Research, de Vlinderstichting, Natuurbalans - Limes Divergens, EIS-Nederland en andere universiteiten.

Kennisontwikkeling SOIB

Voor het ontwikkelen van innovatieve kennis is er de Stichting Ontwikkel en Innovatiecentrum Bargerveen (RSIN nummer 858300928). De hoofddoelstelling van deze stichting is het doen ontwikkelen en verwerven van kennis die ten goede komt aan natuurbeheer- en beleid (nationaal en internationaal). De focus ligt vooral op het herstel van ecosystemen en de interrelaties tussen verschillende trofische niveaus.

In het beleidsplan zijn de zakelijke gegevens en de doelstellingen van de Stichting beschreven. Volgens de hoofdlijnen van het beleidsplan zal de stichting op basis van ingediende projectvoorstellen beoordelen welke projecten voor financiering in aanmerking komen. De ingediende projectvoorstellen moeten voldoen aan de doelstellingen die statutair zijn vastgelegd. Het bestuur van de stichting bestaat uit R.G.M. Kwak (Voorzitter), M.F.F.W. Jans (secretaris/penningmeester) en A.M.M. van Haperen (algemeen bestuurslid). De directeur en de bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden. 2018 is het eerste jaar dat de Stichting heeft gefunctioneerd. Het laatste jaarverslag betreft het jaarverslag 2020.

 

Contactgegevens van SOIB zijn (tel) 0647280923 | e.dehullu@science.ru.nl

 

Aanvragen voor 2020 konden tot 1 april 2020 worden ingediend (call 2020 en de bijbehorende randvoorwaarden).