Aanpak

Onderzoek

Voor het ontwikkelen van nieuwe ecologische kennis is onderzoek essentieel. De vraag die natuurbeheerders of beleidsmakers aan ons stellen bepaalt de vorm van het onderzoek. Alle kennis uit onderzoek wordt vertaald naar de beheerpraktijk en waar mogelijk gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en proefschriften. Dit garandeert zowel een beter verspreiding van onze kennis, als ook een (internationale) kritische controle op de kwaliteit van ons onderzoek.

Stichting Bargerveen beheerst een breed spectrum van onderzoekvormen. Projecten bestaan uit één of meer van onderstaande onderzoekvormen:

  • Landschaps-ecologische Systeemanalyse (LESA)
  • Hydrologisch en bodemchemisch onderzoek
  • Verspreidingsonderzoek aan doel- of indicatorsoorten (vegetatie en fauna)
  • Ecologisch veldonderzoek aan diersoorten (reproductie, dieet, overleving, etc.)
  • Effectmetingen aan beheermaatregelen (BACI; Before, After, Control, Impact)
  • Beheerexperimenten in het veld
  • Kweekproeven in kas of laboratorium met planten en dieren

Onze onderzoeksplannen zijn altijd gebaseerd op een gedegen literatuurstudie. Er wordt samengewerkt met PGO’s  (o.a. Sovon, RAVON, Zoogdiervereniging en de Vlinderstichting) om aan de hand van verspreidingsgegevens van specifieke soorten verschillen in trends of in dichtheden tussen gebieden zichtbaar te maken. Deze analyses vormen vaak een basis voor het achterhalen van mogelijke problemen voor diersoorten.

Advies

Beheer, ontwikkeling en inrichting van natuurterreinen is en blijft maatwerk. Stichting Bargerveen geeft gericht adviezen op basis van enerzijds doelen en verwachtingen van de beheerder en anderzijds de aanwezige gegevens over hydrologie, bodem, vegetatie en fauna van een terrein. De adviezen zijn altijd ‘evidence based’ op ecologische kennis die bij de stichting aanwezig is.

Indien bij een adviesvraag blijkt dat er onvoldoende terreininformatie is om via bestaande kennis en vuistregels aan de slag te gaan, wordt op een rij gezet welke aanvullende gegevens verzameld moeten worden. Daarnaast kan voor beheermaatregelen waarmee nog weinig ervaring is, worden geadviseerd om deze op een goede experimentele manier uit te voeren en een effectmeting uit te voeren. Op deze manier wordt weer nieuwe kennis ontwikkeld om toekomstig beheer verder te optimaliseren.

Monitoring

Stichting Bargerveen heeft een ruime ervaring met monitoring van doel- en indicatorsoorten van flora en fauna en van de terreinvariabelen die de dichtheid van deze soorten sturen. Voorbeelden hiervan zijn het vastleggen van de populatietrrends van Vogel- en habitatrichtlijnsoorten Grauwe Klauwier, Tapuit en Brede geelgerande waterroofkever, het bepalen van aantallen steekmuggen in herstelde hoogveenrestanten in relatie tot waterkwantiteit en –kwaliteit, en het volgen van de effecten van brand en begrazing op vegetatie en fauna in de kustduinen van Schoorl.

Welke soorten, soortgroepen of terreinvariabelen - zoals bodemchemie, vegetatiestructuur, plantkwaliteit of bloemaanbod - worden gemonitord, hangt af van de vraagstelling vanuit beheer en beleid. In alle gevallen wordt vooraf met de terreinbeheerder gekeken hoe de monitoring zo effectief mogelijk kan worden uitgevoerd.