Matthews, J., Beringen, R., Creemers, R., Hollander, H., Van Kessel, N., Van Kleef, H., Van de Koppel, S., Lemaire, A., Odé, B., Verbrugge, L., Hendriks, J., Schipper, A., Van der Velde, G. & R.S.E.W. Leuven (2017). Management of Biological Invasions. Volume 8-1: pp. 37–52 Welke uitheemse soorten kunnen in Nederland een probleem gaan vormen doordat […]

A new approach to horizon-scanning: identifying potentially invasive alien species and their introduction pathways

Scholten, I., van Kleef, H., van Dijk, G., Brouwer, J. & Verberk, W. (2018). Insect Conservation and Diversity. Online: doi: 10.1111/icad.12294 Welke eisen stelt een soort aan zijn omgeving en hoe ga je daar in het natuurbeheer mee om? Bij diersoorten kan het antwoord uit een onverwachte hoek komen. Voor de Brede geelgerande waterroofkever, een […]

Larval development, metabolism and diet are possible key factors explaining the decline of the threatened Dytiscus latissimus

Vogels, J., Loeb, R. Brouwer, E., Felix R. & Scherpenisse, M., (2017). Rapport Stichting Bargerveen, Bureau B-Ware & Bureau Natuurbalans i.o.v. Provincie Noord-Brabant (Subsidieregeling Biodiversiteit en leefgebieden). Nijmegen, 82 pp.   Het gecombineerd uitvoeren van de maatregelen ‘branden’ en ‘drukbegrazing’ blijkt effectief om de door stikstofdepositie veroorzaakte dominantie van pijpenstrootje in droge heide te doorbreken […]

Verwijdering stikstof in droge heide door gecombineerde maatregel branden en drukbegrazen

Van Kleef, H.H., E. Brouwer, J.M.M. van der Loop, M. Buiks & E.C.H.E.T. Lucassen, 2017. Rapport Stichting Bargerveen i.s.m. B-WARE, Nijmegen, 89 pp.   Steeds vaker wordt de invasieve exoot watercrassula (Crassula helmsii) aangetroffen in natuurterreinen. Uitroeien van deze exoot blijkt vrijwel onmogelijk. In dit project is onderzocht of het mogelijk is om watercrassula onder […]

Systeemgerichte bestrijding van watercrassula

Nijssen, M., Bouwman, J. & Siepel, H. (2014). De Levende Natuur 115 – nummer 4, pp. 167-171.   Hoewel de depositie van stikstof de afgelopen twee decennia fors is gedaald, is deze nog steeds hoger dan de natuurlijke achtergronddepositie. Dit overschot aan stikstof heeft ecologische gevolgen. Effecten van stikstof op diersoorten werken vooral indirect via […]

Hoe zijn negatieve effecten van stikstofdepositie op diersoorten te mitigeren?

Van Kleef, H., Tomassen, H., Brouwer, E. & Dees, A. (2014). Rapport OBN nr. 2014/OBN188-NZ.   Afbraak van organische stof is als gevolg van verzuring in de jaren tachtig sterk geremd. De toenemende temperatuur en afname van verzuring brengen die afbraak nu versneld op gang. Mogelijke negatieve effecten hiervan op bodem-bewonende fauna hebben we niet […]

Vennen in een veranderend klimaat