Het gecombineerd uitvoeren van de maatregelen ‘branden’ en ‘drukbegrazing’ blijkt effectief om de door stikstofdepositie veroorzaakte dominantie van pijpenstrootje in droge heide te doorbreken en struikhei en andere karakteristieke soorten van dit habitattype weer te laten toenemen. De maatregel bleek bovendien positief uit te werken voor warmte en droogte minnende karakteristieke fauna. Deze gecombineerde maatregel […]

Verwijdering stikstof in droge heide door gecombineerde maatregel branden en drukbegrazen

Steeds vaker wordt de invasieve exoot watercrassula (Crassula helmsii) aangetroffen in natuurterreinen. Uitroeien van deze exoot blijkt vrijwel onmogelijk. In dit project is onderzocht of het mogelijk is om watercrassula onder controle te houden door limitatie van nutriënten en concurrentie met inheemse soorten. De mogelijkheden voor een dergelijke systeemgerichte bestrijding zijn onderzocht aan de hand […]

Systeemgerichte bestrijding van watercrassula

Hoewel de depositie van stikstof de afgelopen twee decennia fors is gedaald, is deze nog steeds hoger dan de natuurlijke achtergronddepositie. Dit overschot aan stikstof heeft ecologische gevolgen. Effecten van stikstof op diersoorten werken vooral indirect via bodem en vegetatie en zijn soms lastig waar te nemen in het veld. Daarbij ontbreekt een deel van […]

Hoe zijn negatieve effecten van stikstofdepositie op diersoorten te mitigeren?

Afbraak van organische stof is als gevolg van verzuring in de jaren tachtig sterk geremd. De toenemende temperatuur en afname van verzuring brengen die afbraak nu versneld op gang. Mogelijke negatieve effecten hiervan op bodem-bewonende fauna hebben we niet aan kunnen tonen. Teveel aan stikstof is een actueel probleem in vennen. Via fluctuaties in waterstand […]

Vennen in een veranderend klimaat

Een uitbraak van Watercrassula in Wijchen dreigt zich te verspreiden naar nabijgelegen groene zones en natuurgebieden. Op basis van een internationale literatuurstudie van beschikbare bestrijdingsmethoden en een gedetailleerde beschouwing van het besmette waterlichaam is bepaald welke vorm van bestrijding het meest kansrijk is. Van Kleef, H., De Hoop, L., Odé, B., Zuidam, J. en R.S.E.W. […]

Verkenning bestrijdingsmaatregelen watercrassula in Wijchen

Om bedreigde soorten goed te kunnen beschermen hebben we kennis nodig van hun habitateisen. Voor de internationaal bedreigde Brede geelgerande waterroofkever is via interviews, veld- en experimenteel onderzoek vastgesteld welke maatregelen getroffen kunnen worden om het leefgebied van deze soort te behouden en uit te breiden. Van Kleef, H., Van Dijk, G., Brouwer, J., Scholten, […]

Ecologie van de Brede geelgerande waterroofkever