Soorten zijn niet willekeurig verdeeld over het landschap.Centraal in de ecologie staat de zoektocht naar de oorzakelijke mechanismen die de aan- of afwezigheid van soorten kunnen verklaren, en daarmee ook patronen en veranderingen daarin. Hiervoor is niet alleen informatie nodig over veranderingen in) de omgevingscondities in het landschap, maar ook over de biologische eigenschappen van de soorten zelf.

Overlevingsstrategieën koppelen soorten aan hun landschap

Het verkrijgen van een goed overzicht van alle vennen op de Veluwe dat kan worden gebruikt als toetsingskader voor prioriteitstelling bij het herstel en de ontwikkeling van natura2000- habitattypen zure en zwakgebufferde vennen, actief hoogveen en kalkmoeras. Waar ligt de prioriteit, waar liggen kansen en welke vennen moeten als verloren worden beschouwd?

Venherstelprogramma Veluwse Vennen

Zonnebaars (Lepomis gibbosus) is een van de meest invasieve vissoorten en er is aangetoond dat het een negatief effect heeft op de inheemse soorten.
Niet alle introducties resulteren echter in populaties met een hoge dichtheid. Vitale snelheden (dat wil zeggen groei, rijping en reproductie) van pompoenzaad in 19 geïsoleerde staande wateren met verschillende dichtheid van pompoenzaadjes worden bestudeerd.

Identifying drivers of pumpkinseed invasiveness using population models

In de twintigste eeuw zijn populaties van veel vogelsoorten sterk in aantallen gedaald. Een van die soorten is de grauwe klauwier. In een van de laatste bolwerken van deze soort, het Bargerveen, bloeide de broedpopulatie in de jaren 90 als gevolg van vernatting. De verdere ontwikkeling van het gebied heeft echter geleid tot een afname van de populatie. In dit artikel worden de vitale cijfers van de populatie van de grauwe klauwier geanaliseerd.

Survival, reproduction, and immigration explain the dynamics of a local Red-backed Shrike population in the Netherlands