Herstel van vennen heeft positieve effecten op de ongewervelden die daar leven. Er zitten echter ook risico’s aan venherstel, zoals de opkomst van uitheemse soorten, te intensief beheer en zelfs de afgenomen verzurende depositie. Met de hulp van eigenschappen en overlevingsstrategieën van soorten worden zowel deze knelpunten, als ook de kansen van ecosysteemherstel in beeld […]

Identifying and crossing thresholds in managing moorland pool macroinvertebrates

Landschapsontwikkelingen in de Ooijpolder bij Nijmegen hebben geleid tot een verhoging van de biodiversiteit. Zowel dichtheden als het aantal soorten planten, dagvlinders, libellen en sprinkhanen zijn na aanleg van landschapselementen hoger dan voor de aanleg van deze elementen. De herinrichting heeft ook bijgedragen aan de toename van broedvogels in de gehele Ooijpolder. Vooral gecombineerde landschapselementen, […]

Effecten van groenblauwe dooradering in de Ooijpolder op de biodiversiteit

Twaalf nesten van Grauwe Klauwieren die succesvol jongen groot brachten in Limburg zijn onderzocht op prooiresten. In juni en begin juli wordt er een hoge diversiteit van kleinere prooien aan de jongen gevoerd, terwijl na half juli een lagere diversiteit van grotere prooien wordt gevoerd, vooral hommels en sprinkhanen. Deze prooien zijn waarschijnlijk ook van […]

Dieet van Grauwe Klauwieren in relatie tot het beheer van Limburgse natuurterreinen

Kalkgraslanden hebben een hoge biodiversiteit, maar de rijkdom aan insectensoorten gaat er al decennialang achteruit. Om te onderzoeken hoe dat kan en hoe kalkgraslanden beter te beheren zijn, bekeek biologe Toos van Noordwijk (Stichting Bargerveen & Radboud Universiteit Nijmegen) de gebieden ‘door de ogen’ van een grote groep insecten. Ze concludeert dat natuurbeheer om plantensoortenrijkdom […]

Through arthropod eyes – Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity

De Nederlandse kustduinen zijn de laatste decennia sterk verruigd met hoge grassen en struweel, waardoor er een sterk verlies aan diversiteit van flora en fauna optreedt. Begrazing is de meest toegepaste beheermaatregel om deze verruiging terug te dringen. In dit onderzoek zijn de effecten van begrazing op de faunagemeenschappen van open droge duinen onderzocht. Op […]

Begrazingsbeheer in relatie tot herstel van faunagemeenschappen in droge duingraslanden

De Grauwe Klauwier laat je anders kijken naar een landschap. Niet alleen naar de vegetatiestructuur op grote of kleinere schaal of naar het voorkomen van verschillende habitattypen, maar naar de variatie, kwaliteit en onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen: de functionele diversiteit van het landschap. Om deze functionele diversiteit en de effecten van beheer- en […]

Beheer- en inrichtingsmaatregelen voor de Grauwe Klauwier in Drenthe