To evaluate the potential invasiveness of pumpkinseed Lepomis gibbosus introduced to northwestern European inland waters, growth and reproduction traits were examined in ten populations along a trajectory spanning northwestern Europe (Norway, England, Holland, Belgium and France) and evaluated in light of published dataset from Europe.

Life-history traits and potential invasiveness of introduced pumpkinseed Lepomis gibbosus populations in northwestern Europe.

Het onderliggend rapport laat zien dat effectgerichte maatregelen in vennen en duinplassen in de afgelopen 20 jaar succesvol zijn geweest. Een groot deel van de karakteristieke soorten is teruggekeerd en die blijken bovendien (voorlopig) aanwezig te blijven. Tegelijk blijkt uit dit rapport dat volledig venherstel nog een weg heeft te gaan. De depositie van stikstof is te hoog waardoor nog steeds vermesting optreedt. Ook verdroging speelt veel vennen nog parten. Om de erfenissen uit het verleden èn toekomstige erfenissen (door voortgaande vermesting) op te ruimen, blijft het voorlopig nodig om uitgekiende herstelmaatregelen te nemen. Ter wille van de ‘parels’ in het zandlandschap.

Effectiviteit van herstelbeheer in vennen en duinplassen op de middellange termijn

In het Leenderbos zijn de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om de sterke ontwatering van het gebied te beperken. Een concentratie van maatregelen is genomen in het Laagveld, een deel van het gebied dat ligt tussen de hoge gronden aan de oostkant van het Leenderbos en het dal van de Tongelreep aan de westkant. De belangrijkste maatregelen zijn het dempen of stuwen van sloten, het kappen van bos en het herstel van slenkachtige laagten waar weer afstroom van water over maaiveld kan plaatsvinden.Staatsbosbeheer ziet in het gebied ook nog knelpunten en kansen welke hier worden besproken.

Onderzoek hydrologie en biotische nulmeting Laagveld. Eindrapportage.

Ten zuiden van Eindhoven bevinden zich talrijke vennen, waardoor ook de flora en fauna van vennen in deze streek goed ontwikkeld is. De omgeving van de Malpie, ten zuiden van Valkenswaard, is één van de centra van deze natte natuur. Het Taamven ligt aan de oostrand van dit terrein. Het ven is privaat en de eigenaar overweegt herstelmaatregelen om de vroegere venflora en –fauna te bevorderen. Het voorliggende rapport doet verslag van een vooronderzoek naar de huidige toestand en de herstelmogelijkheden.

Natuurwaarden in het Taamven en mogelijkheden voor herstel.

Door de grootschalige ontginningen, waterwinningen, ontwatering en de sterke intensivering van het landbouwkundig gebruik rondom natuurgebieden zijn veel van de kleine ecotopen in aantal en kwaliteit ernstig gedegradeerd. Hun schaal en rijkdom maakt de ecotopen extra kwetsbaar voor ingrepen van buitenaf, voor de gevolgen van isolatie en voor verandering van het grond- en watergebruik. De laatste jaren is er in toenemende mate interesse voor de kleine ecotopen in het nat zandlandschap, maar samenhangende aandacht voor hun functioneren ontbreekt. Evenmin is bekend wat de belangrijkste kennishiaten zijn voor behoud en herstel van deze systemen. En de door terreinbeheerders noodgedwongen gehanteerde ‘trial and error’ aanpak blijkt niet altijd een succes. Daarom vonden DT Nat zandlandschap en DT Beekdalen het de hoogste tijd voor een overzicht van de kleine ecotopen en een door kennis onderbouwde identificatie van knelpunten en (mogelijke) herstelmaatregelen.

Preadvies kleine ecotopen in de hydrologische gradiënt.

Pristine freshwater fens harbour many species of aquatic macroinvertebrates. Effects of eutrophication and desiccation have strong negative impacts on macroinvertebrate assemblages. To restore degraded fens, the removal of accumulated organic sludge by dredging seems a necessary step. However, degraded fens may harbour relic populations of rare and characteristic species as was found for raised bogs and shallow soft water lakes. This study investigates the effectivity of dredging by comparing dredged and undredged water bodies in two areas (SW & MP). To help interpret the observed differences, a third least impacted area is sampled in addition (WD).

Restoring fen water bodies by removing accumulated organic sludge: what are the effects for aquatic macroinvertebrates?