Eén van de oorzaken van biodiversiteitsverlies in nederlandse heidelandschappen is de verzurende én vermestende werking van atmosferische stikstofdepositie. In dit rapport zijn de effecten van toediening van (minimaal) twee steenmeelsoorten en Dolokal in twee droge heiden (NP de Hoge Veluwe & Strabrechtse Heide) en één natte heide (NP de Hoge Veluwe) beschreven die als doel hebben verzuring tegen te gaan. De effecten op de bodemchemie, vegetatie en fauna zijn in deze rapportage gekwantificeerd. Op de korte termijn is het effect samen te vatten als gunstig. Bij gebruik van Dolokal ligt het risico op negatieve effecten voor de fauna op de loer, waarschijnlijk voeroorzaakt door versterking van P-limitatie onder hoge concentraties bodem Ca.

Herstel van heide door middel van slow release mineralengift. Resultaten van 3 jaar steenmeelonderzoek

Veengebieden worden beschouwd als een van de belangrijkste natuurlijke ecosystemen van de
aarde wegens hun kenmerkende biodiversiteit en hoog gewaardeerde ecosysteemdiensten. Een
essentieel kenmerk van levende hoogvenen is de vorming en opslag van veen. Hydrologische
processen en veenmossen spelen hierbij een cruciale rol. De aantasting van venen gaat echter
door als gevolg van ontginning, ontwatering, bosbouw, veenwinning, verhoogde atmosferische
depositie van stikstof en zwavel en klimaatverandering. Herstelmaatregelen worden uitgevoerd
in hoogveenrestanten nadat veenwinning of bosbouw is beëindigd. Deze maatregelen zijn
gericht op het vasthouden van regenwater, met als doel het regenereren van een zichzelf in
stand houdend hoogveenecosysteem en de instandhouding van levensvatbare populaties van
kenmerkende soorten.

Rehabilitation of aquatic invertebrate communities in raised bog landscapes

Dit After-LIFE Conservation Plan (ALCP) beschrijft de uitgevoerde acties in het LIFE-project ‘Sand
dynamics in inland dunes – Revival of dynamics by activation of sanddrift in inland Dunes’
(LIFE07NAT/ NL/000571) en de planning om de resultaten van deze acties te continueren in de jaren
na afronding van het LIFE-project. Het plan beschrijft hoe in het gebied de Natura2000 habitats en
soorten op de langere termijn gegarandeerd kunnen worden en welke bijdrage het gebied daarmee
levert aan het Natura2000 netwerk.

After-LIFE Conservation Plan Loonse en Drunense Duinen

Soorten zijn niet willekeurig verdeeld over het landschap.Centraal in de ecologie staat de zoektocht naar de oorzakelijke mechanismen die de aan- of afwezigheid van soorten kunnen verklaren, en daarmee ook patronen en veranderingen daarin. Hiervoor is niet alleen informatie nodig over veranderingen in) de omgevingscondities in het landschap, maar ook over de biologische eigenschappen van de soorten zelf.

Overlevingsstrategieën koppelen soorten aan hun landschap

Het verkrijgen van een goed overzicht van alle vennen op de Veluwe dat kan worden gebruikt als toetsingskader voor prioriteitstelling bij het herstel en de ontwikkeling van natura2000- habitattypen zure en zwakgebufferde vennen, actief hoogveen en kalkmoeras. Waar ligt de prioriteit, waar liggen kansen en welke vennen moeten als verloren worden beschouwd?

Venherstelprogramma Veluwse Vennen