In het kader van het Life project “restoration of dune habitats along the dutch coast” is voor verschillende door Staatsbosbeheer beheerde duingebieden het inzetten van begrazing gepland. Voor enkele gebieden is door de adviesraad aangegeven dat nader onderzoek naar de effecten van begrazing op met name de entomofauna wenselijk is.

Verslagen veldbezoeken in het kader van LIFE – “restoration of dune habitats along the dutch coast” aan de locaties van geplande begrazingsprojecten in de duingebieden beheerd door Staatsbosbeheer

Vogels, J., Loeb, R. Brouwer, E., Felix R. & Scherpenisse, M., (2017). Rapport Stichting Bargerveen, Bureau B-Ware & Bureau Natuurbalans i.o.v. Provincie Noord-Brabant (Subsidieregeling Biodiversiteit en leefgebieden). Nijmegen, 82 pp.   Het gecombineerd uitvoeren van de maatregelen ‘branden’ en ‘drukbegrazing’ blijkt effectief om de door stikstofdepositie veroorzaakte dominantie van pijpenstrootje in droge heide te doorbreken […]

Verwijdering stikstof in droge heide door gecombineerde maatregel branden en drukbegrazen

Kalkgraslanden hebben een hoge biodiversiteit, maar de rijkdom aan insectensoorten gaat er al decennialang achteruit. Om te onderzoeken hoe dat kan en hoe kalkgraslanden beter te beheren zijn, bekeek biologe Toos van Noordwijk (Stichting Bargerveen & Radboud Universiteit Nijmegen) de gebieden ‘door de ogen’ van een grote groep insecten. Ze concludeert dat natuurbeheer om plantensoortenrijkdom […]

Through arthropod eyes – Gaining mechanistic understanding of calcareous grassland diversity