Effectgerichte maatregelen zijn de afgelopen jaren succesvol ingezet tegen de korte termijn effecten van verzuring en vermesting in het droog zandlandschap. De accumulatie van zuur en meststoffen heeft echter ook een effect op lange termijn. Hoe zien deze effecten eruit en hoe kan herstelbeheer worden ingezet? Een eerste vraag is dan: wat is de referentie waarop we het herstelbeheer moeten richten?

Herstel van lange termijn effecten van verzuring en vermesting in het droog zandlandschap

Om tot een betere afstemming van het beheer van heideterreinen te komen, zodat ook de fauna gebaat is bij de beheersinspanningen, is onderzoek nodig waarbij de reactie van heidefauna op het gevoerde beheer centraal staat (van Tooren et al., 2004). Er is daarom een OBN-onderzoeksproject gestart dat zich primair richt op fauna-aspecten van heidebeheer. De opstartfase van het onderzoek is ondertussen afgerond en richtte zich op de, vrij fundamentele vraag: ‘Hoe functioneerde het heidesysteem in het verleden, toen de nu (bijna) verdwenen heidesoorten nog algemeen voorkwamen?’

Casus: Faunagericht beheer op de Strabrechtse Heide