Dr. Gert-Jan van Duinen

Specialisatie

  • Ecologie, beheer en herstel van hoogvenen
  • Aquatische macrofauna
  • Monitoring en onderzoek steekmuggen
  • Ontwikkeling paludicultuur

Gert-Jan werkt als senior ecoloog aan de ontwikkeling van ecologische kennis voor natuurbeheer en –beleid en de vertaling van deze kennis naar concrete herstelmaatregelen in en om natuurgebieden.  In 2013 promoveerde hij op onderzoek naar de effecten van aantastingen en herstelbeheer op de aquatische fauna van hoogvenen. In zijn onderzoek staan de relaties tussen terreincondities, sturende processen in ecosystemen en het voorkomen van planten- en diersoorten centraal. Zo werkt hij onder andere aan het herstel van hoogvenen, hun biodiversiteit en broeikasgasbalans en de inrichtingsmogelijkheden voor rand- en bufferzones, waaronder paludicultuur. Ook analyseert hij het functioneren van voedselketens en nutriëntenkringlopen in bossen onder invloed van stikstofdepositie.