Joost Vogels MSc.

Specialisatie

  • Ecologie, beheer en herstel van heide
  • Herstel van bodemchemie en plantkwaliteit
  • Heideherstel met steenmeel

Joost Vogels is senior ecoloog bij Stichting Bargerveen. Sinds 2006 verricht hij in deze functie onderzoek naar de fauna van heidesystemen in relatie tot aantasting en herstelbeheer. Zijn onderzoek richt zich onder meer op het identificeren van knelpunten in de voedselkwaliteit voor hogere organismen in de voedselketen als gevolg van verzuring en vermesting en de invloed van herstelmaatregelen hierop. Met de verzamelde data ontwerpt en evalueert hij nieuwe herstelmaatregelen, waarbij het toedienen van bodemmineralen (steenmeel) momenteel het belangrijkste onderwerp van onderzoek is. Hierbij streeft hij naar het opheffen van knelpunten die heidekarakteristieke soorten ondervinden als gevolg van verzuring en vermesting.